بخش انگل شناسي و قارچ شناسي 
  • در اين بخش نمونه هاي بيماران از نظر وجود باكتريها، قارچها، ويروسها و … مورد بررسي قرار گرفته و كشت هاي متعددي جهت شناسايي عفونتهاي كليه، مثانه، روده ها و… توسط كارشناسان مجرب انجام مي شود. اين بخش شامل قسمت هاي باكتري شناسي، انگل شناسي، قارچ شناسي و آناليز مايعات بيولوژيك مي باشد.

    جهت افزايش دقت نتايج و درمان بهتر بيماران ، با استفاده از سيستم آنتي بيوگراف حساسيت و مقاومت ميكروبها به آنتي بيوتيكها دقيقا” تعيين و گزارش ميشود
    در اين بخش همچنين نمونه هاي بيماران به صورت مستقيم و تغليظ شده بطريق ميكروسكوپي از نظر انواع انگل هاي روده اي و خوني مورد بررسي قرار مي گيرند.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد