بخش پذيرش 
  • در آزمايشگاه دانش كليه آزمايشات پذيرش شده و اكثر آنها در همين مركز انجام و در موارد معدودی، نمونه به آزمايشگاههاي معتبر تهران و يا خارج از كشور( نظير آزمايشات متابوليك به آزمايشگاه وِگنر كشور آلمان ) ارسال ميگردد.

    بهاي آزمايشات بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان بوده و اين مركز با كليه سازمانهاي بيمه كننده، بيمه هاي تكميلي، بانكها و ساير سازمانها قرارداد داشته و پذيرش بيماران طبق قراردادهاي منعقده با اين سازمانها انجام ميپذیرد.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد